Polityka prywatności

I. Informacje podstawowe

Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) jest MRK invest s.r.o.IČ 27893740. dalej: „administrator”).

Dane kontaktowe administratora :
adres: Nezamyslova 509/2, Nusle, 128 00 Praga 2

email: info@toto-meble.pl

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które mu podałeś lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

 • wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO,
 • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach spółki informacyjnej w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest

 • rozliczenie Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora,
 • wysyłanie wiadomości dotyczących sprzedarzyi prowadzenie innych działań marketingowych.

3. Brak / indywidualne automatyczne podejmowanie decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe

 • przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze umowy pomiędzy Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tej umowy (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie dłużej niż 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

 • zajmujący się dostawą towarów / usługami / realizacją płatności na podstawie umowy,
 • świadczenie usług związanych z obsługą sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczenie usług marketingowych.


2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.

VI. Twoje prawa

1. Na warunkach określonych w RODO masz

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art.15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art.16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art.18 RODO.
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO 
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.20 RODO.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w punkcie III niniejszych warunków.

2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że zostało naruszone Twoje prawo do ochrony danych osobowych.

VII. Warunki ochrony danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i danych osobowych w formie papierowej, w szczególności hasła, program antywirusowy, szyfrowanie.

3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

2. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszych warunków zostanie opublikowana na ich stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja tych warunków zostanie wysłana na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

Zasady te wchodzą w życie z dniem 25.5.2018.