Regulamin

Warunki handlowe i reklamacyjne

firmy handlowej

MRKinvest s.r.o.

z siedzibą w Nezamyslova  509/2, 128 00, Praha 2
REGON  27893740, NIP: 5263331010
zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze C 124765

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.toto-meble.pl

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze Warunki („Warunki“) firmy handlowej MRKinvest s.r.o.., z siedzibą w Nezamyslova 509/2, Praga 2, numer identyfikacyjny: 27893740, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze C 124765 („Sprzedający“) reguluje wzajemne prawa i obowiązki wynikające w związku z lub na podstawie Umowy Sprzedaży („Umowa Sprzedaży“) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną („Nabywca“) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.toto-meble.pl, poprzez interfejs WWW („interfejs sklepu internetowego“).

1.2. Warunki handlowe określają również prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej Sprzedającego pod adresem www.toto-meble.pl („Strona Internetowa“) i innych powiązanych stosunków prawnych. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba pragnąca nabyć towary od Sprzedającego zamawia towary w ramach swojej działalności gospodarczej.

1.3. Odstępstwa od Warunków handlowych mogą być uzgodnione w Umowie Sprzedaży. Odstępstwa zawarte w umowie mają pierwszeństwo ponad Warunkami handlowymi.

1.4. Warunki handlowe stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży i Warunki handlowe są przygotowywane w języku polskim. Umowa Sprzedaży może zostać zawarta w języku polskim.

1.5. Sprzedający może zmieniać i uzupełniać Warunki handlowe. Niniejszy przepis nie narusza praw i obowiązków powstałych w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

2. Konto użytkownika

2.1. Na podstawie rejestracji Nabywcy dokonanej na Stronie internetowej jest on informowany o nowych produktach w okresowych wiadomościach e-mail, których wysyłka może zostać anulowana na koncie użytkownika lub po kliknięciu odnośnika znajdującego się w każdym e-mailu. Sprzedający nie jest zobowiązany do wysyłania tych e-maili do wszystkich Nabywców.

2.2. Nabywca może zamówić towar korzystając z interfejsu użytkownika (dalej „Konto Użytkownika“). Nabywca może również zamówić towary bez rejestracji, korzystając bezpośrednio z interfejsu sklepu internetowego.

2.3. W trakcie rejestracji na Stronie internetowej oraz zamawianiu towarów Nabywca zobowiązany jest do wprowadzania poprawnych i prawdziwych informacji. Nabywca jest zobowiązany aktualizować informacje wprowadzone na Koncie Użytkownika przy każdej ich zmianie. Informacje wprowadzone przez Nabywcę na Koncie Użytkownika i przy składaniu zamówienia są uważane przez Sprzedającego za poprawne.

2.4. Tylko osoby powyżej 18 roku życia mogą zarejestrować się na stronie.

2.5. Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Nabywca jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego Konta Użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Nabywcę.

2.6. Nabywca nie może zezwalać na korzystanie z Konta Użytkownika osobom trzecim.

2.7. Sprzedający może anulować Konto Użytkownika, zwłaszcza jeśli Nabywca nie korzysta z Konta Użytkownika przez długi czas lub jeśli Nabywca naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy Sprzedaży (w tym Warunków Handlowych).

2.8. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędnymi konserwacjami sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, lub niezbędnymi konserwacjami sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży

3.1. Interfejs Sklepu Internetowego zawiera listę towarów oferowanych na sprzedaży przez Sprzedającego, w tym ceny poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów są przedstawione łącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi powiązanymi opłatami. Oferta sprzedaży towarów i ceny towarów pozostają w mocy tak długo, jak długo są one wyświetlane w interfejsie Strony Internetowej i nie upłynął termin ograniczonej w czasie kampanii, jeśli były częścią takiej kampanii. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego umowy sprzedaży na indywidualnie określonych warunkach. Wszystkie oferty dotyczące sprzedaży towarów umieszczonych w interfejsie Sklepu Internetowego są niewiążące i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży tych towarów. Artykuł 1732 (2) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

3.2. Interfejs Sklepu Internetowego zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i przesyłki towarów. Informacje na temat kosztów związanych z opakowania i dostawy towarów wymienionych w interfejsie Sklepu Internetowego stosuje się tylko w przypadkach, w których towary są dostarczane na terytorium Polski.

3.3. Aby zamówić towar, Nabywca wypełnia formularz zamówienia korzystając z interfejsu Strony Internetowej. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.3.1. Zamawianym towarze (Nabywca „wkłada” zamówiony towar do elektronicznego koszyka znajdującego się w interfejsie Strony Internetowej),

3.3.2. Sposobie zapłaty ceny towarów, wybranym sposobie dostawy zamówionych towarów i

3.3.3. Informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (razem zwanych „Zamówieniem“).

3.4. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego Nabywca może sprawdzić i zmodyfikować dane, które Nabywca umieścił w zamówieniu. Nabywca ma możliwość skorygowania ew. błędów, które wystąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Nabywca wysyła zamówienie do Sprzedającego, klikając przycisk "Zakończ i zapłać" lub "Zamów". Dane podane w zamówieniu są uważane za prawidłowe przez Sprzedającego. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdzi otrzymanie potwierdzenia odbioru pocztą elektroniczną na adres e-mail Nabywcy podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem elektronicznym Nabywcy").

3.5. Sprzedający ma zawsze prawo poprosić Nabywcę o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty dostawy).

3.6. Stosunek umowny między Sprzedającym a Nabywcą wynika z przyjęcia (akceptacji) zamówienia, które jest wysyłane e-mailem na adres e-mail Nabywcy.

3.7. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej w znacznym stopniu naruszyły swoje zobowiązania wobec Sprzedającego.

3.8. Nabywca zgadza się na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy Sprzedaży. Koszty po stronie Nabywcy wynikłe z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży (koszt korzystania z łącza internetowego, koszt rozmów telefonicznych) pokrywa Nabywca.

4. Cena towarów i warunki płatności

4.1. Nabywca może zapłacić Sprzedającemu cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru korzystając z jednej z metod oferowanych w formularzu zamówienia, chyba że Sprzedający zaoferuje inne sposoby.

4.2. Wraz z ceną towaru, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kosztów pakowania i dostawy towarów po uzgodnionej stawce. O ile nie określono inaczej, przez cenę zakupu dalej rozumie się również koszty związane z dostawą towarów.

4.3. W przypadku dostawy za pobraniem, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z określonym tytułem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Nabywcę jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

4.5. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku gdy Nabywca nie dokona dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.5), wymagać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Nabywcy. Ustęp 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.6. Wszelkie rabaty od ceny towarów dostarczonych przez Sprzedającego do Nabywcy nie mogą być łączone.

4.7. Jeśli to jest w zwyczaju w stosunkach handlowych lub jeżeli tak określono w ogólnie obowiązujących przepisach, Sprzedający wystawia Nabywcy dokument podatkowy - fakturę - w odniesieniu do płatności związanych z Umową Sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - faktura jest wystawiana przez Sprzedającego Nabywcy po dostarczeniu towaru do Nabywcy i przesłana mu w formie elektronicznej na adres elektroniczny Nabywcy.

4.8. Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do wydania Nabywcy paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

5.1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), nie może m.in. odstąpić od umowy na dostawę towarów zmodyfikowanych zgodnie z życzeniem Nabywcy, jak również towarów podlegające szybkiemu zepsuciu lub zużyciu, od Umowy Sprzedaży zapieczętowanych towarów, które nie mogą być zwrócone przez konsumenta po otwarciu opakowania z przyczyn higieny higieny oraz Umowy Sprzedaży na dostawę nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli naruszone zostało ich oryginalne opakowanie.

5.2. W sytuacjach innych niż przedstawione w art. 5.1 i innych przypadkach, w których nie można odstąpić od umowy, Nabywca zgodnie z kodeksem cywilnym, ma prawo do odstąpienia od umowy do czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru, przez Sprzedającego przedłużony do  90 dni. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży dotyczy kilku rodzajów towarów lub dostawy kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży musi zostać przesłane Sprzedającego w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Odstąpienie od umowy Nabywca może wysłać m.in. na adres Sprzedającego lub adres e-mail Sprzedającego zamowienia@toto-meble.pl.

5.3. Jeśli Kupujący nie odbierze towaru przy dostawie lub w dodatkowym terminie określonym przez Sprzedającego, umowa kupna zostanie anulowana. Sprzedający ma prawo żądać od Nabywcy uiszczenia poniesionych kosztów wynikających z magazynowania i realizacji zamówienia w wysokości 252 zł. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 5.2 Warunków handlowych, towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie. Jeżeli Nabywca odstępuje od Umowy Sprzedaży, to ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedającego, nawet w przypadku, gdy towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym i jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.

5.4. W ciągu trzech (3) dni od zwrotu towaru Nabywcy na podstawie art. 5.3 Sprzedający jest uprawniony do zkontrolowania zwróconych towarów, w szczególności w celu ustalenia czy zwrócone towary nie są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyte.

5.5. W przypadku odstąpienia zgodnie z art. 5.2 Sprzedający zwraca poniesione świadczenia Nabywcy w ciągu czternastu (14) dni w taki sam sposób, w jaki je otrzymał. Sprzedający ma również prawo do zwrotu świadczeń już przy zwrocie towaru przez Nabywcę, lub w inny sposób, jeśli Nabywca wyrazi na to zgodę i nie stworzy to dodatkowych kosztów dla Nabywcy. Jeżeli Nabywca odstępuje od umowy, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków zanim Nabywca zwróci otrzymany towar lub wykaże, że towary zostały wysłane.

5.6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towary zwrócone przez Nabywcę zostanie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedającemu przysługuje roszczenie wobec Nabywcy o pokrycie szkód poniesionych przez Sprzedawcę. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego odliczenia odszkodowania od roszczenia Nabywcy o zwrot ceny zakupu.

5.7. Do momentu otrzymania towaru przez Nabywcę, Sprzedający może w każdej chwili odstąpić od umowy. W tym przypadku, Sprzedający zwróci cenę zakupu Nabywcy bez zbędnej zwłoki, przelewem na rachunek wskazany przez Nabywcę.

5.8. Jeśli razem z towarem Nabywca otrzyma prezent, umowa darowizny pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym zawarta jest z klauzulą, iż w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa darowizny również zostaje rozwiązana. W takim przypadku Nabywca jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu oprócz zakupionych towarów również podarowany prezent.

6. Wysyłka i doręczenie towaru

6.1. Sposób dostawy towarów ustala Sprzedający, o ile umowa nie stanowi inaczej. W przypadku, gdy sposób dostawy jest określony na żądanie Nabywcy, Nabywca ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tego rodzajem dostawy.

6.2. Jeśli Sprzedający na podstawie Umowy Sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez Nabywcę w zamówieniu, Nabywca zobowiązany jest do odbioru towaru. Jeżeli Nabywca nie odbierze towaru, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

6.3. W przypadku, gdy z winy Nabywcy towar musi zostać dostarczony wielokrotnie lub w sposób inny niż określono w zamówieniu, Nabywca ponosi koszty związane z wielokrotną dostawą towarów, lub koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4. Odbierając towar od przewoźnika Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania Nabywca nie musi obierać przesyłki od przewoźnika. Poprzez podpisanie pokwitowania Nabywca potwierdza, że przy odbiorze przesyłki towary były nienaruszone.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą regulować szczególne warunki dostawy Sprzedającego.

7. Wadliwy towar

7.1. Prawa i obowiązki stron w zakresie odpowiedzialności Sprzedającego za wadliwie wykonany towar podlegają odpowiednim ustawom.

7.2. Sprzedający jest odpowiedzialny za zapewnienie, że sprzedawany Produkt jest zgodny z umową i że jest on wolny od wad. Zgodnie z Umową Sprzedaży zakłada się, że towar ma jakość i właściwości przewidziane w Umowie, opisane przez Sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela, oczekiwane na podstawie reklamy produktów lub typowe dla produktów tego rodzaju, a także, że właściwości, ilość, miara i waga odpowiadają wymogom przewidzianym w odpowiednich ustawach i są odpowiednie dla celu wyznaczonego dla towaru przez Sprzedającego lub typowego celu dla produktów tego rodzaju.

7.3. Przepisów, o których mowa w Art. 7.2 Warunków Handlowych nie stosuje się do towarów sprzedawanych w niższej cenie z powodu wady, ze względu na którą towar został zaoferowany po niższej cenie, w szczególności dot. to produktów zawierających częściowo zużytych w wyniku ich normalnego użytkowania.

7.4. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia towaru, towary uważa się za wadliwy w chwili przyjęcia.

7.5. Żądania wynikające z nienależytego wykonania umowy Nabywca podnosi w siedzibie przedsiębiorstwa Sprzedającego pod adresem ul. Thámova 289/13, Praga 8. Za chwilę wniesienia reklamacji uważany jest moment, gdy Sprzedający otrzyma od Nabywcy reklamowany towar.

7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady reguluje Procedura Reklamacji Sprzedającego.

8. Inne prawa i obowiązki stron umowy

8.1. Nabywca nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towarów.

8.2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że kod źródłowy i inne treści interfejsu Strony Internetowej (w tym fotografie oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Nabywca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim bezprawnie ingerować w lub używać kodu źródłowego lub innych treści interfejsu sklepu internetowego.

8.3. Nabywca nie jest uprawniony, korzystając z interfejsu strony internetowej, do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych działań, które mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie interfejsu strony internetowej. Z interfejsu strony internetowej może być wykorzystywany jedynie w sposób, który nie narusza praw innych użytkowników, i który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

8.4. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w związku z Umową Sprzedaży rozstrzyga Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz.

8.5. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Nabywcy w rozumieniu § 1826 (1) e) Kodeks cywilny.

8.6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w działanie Strony Internetowej lub wynikających z korzystania ze Strony Internetowej w niewłaściwy sposób.

8.7. Nabywca niniejszym bierze na siebie ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

9. Ochrona danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

9.1. Ochrona danych osobowych Nabywcy lub jakichkolwiek innych użytkowników Strony Internetowej, łącznie z warunkami wysyłania informacji handlowych podlega zasadom przetwarzania danych osobowych, ich aktualna pełna wersja jest dostępna tutaj.

10. Używanie plików cookies

10.1. Strona Internetowa korzysta z tzw. plików cookies. Zasady korzystania z nich, a także sposób wyłączenia ich użycia, są dostępne w zakładce Polityka prywatności.

11. Doręczenie

11.1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z Umową Sprzedaży musi zostać dostarczona drugiej Stronie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty (do wyboru przez nadawcę). Korespondencja jest dostarczana na adres e-mail podany na koncie użytkownika Nabywcy.

12. Rabaty

12.1. Rabaty na Toto meble działają jak pieniądze. 1 rabat = 1 zł. Rabatów nie można odbierać ani żądać w gotówce. W przypadku zastosowania rabatów do zakupu towarów i późniejszego odstąpienia od Umowu Sprzedaży w ustawowym terminie, Nabywcy nie przysługuje zwrot części zapłaconej korzystając z rabatów.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Jeśli stosunki wynikające z korzystania ze Strony Internetowej lub stosunek prawny wynikający z Umowy Sprzedaży obejmuje element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas Strony zgadzają się, że stosunki są regulowane prawem czeskim. Nie dotyczy to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. Wszelkie spory mogą zostać rozstrzygnięte w drodze procedury pozasądowej. W tym przypadku Nabywca może skontaktować się z podmiotem ADR, jak np. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej lub rozstrzygać spór on-line za pośrednictwem platformy ODR, która jest dostępna na https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Przed rozwiązaniem pozasądowego rozstrzygnięcia sporu Sprzedający zaleca Nabywcy najpierw skontaktowanie się z działem obsługi klienta na info@toto-meble.pl w celu rozwiązania sytuacji.

13.2. Sprzedający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej, a działalność Sprzedającego nie wymaga innych zezwoleń. Licencja handlowa jest przeprowadzana w zakresie jej kompetencji przez właściwe Biuro ds. Pozwoleń na handel.

13.3. Jeśli część z przepisów Warunków Handlowych stanie się nieważna lub bezskuteczna, w miejsce nieważnych przepisów stosuje się przepisy najbardziej podobne. Nieważność lub bezskuteczność części przepisów nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych przepisów. Zmiana lub uzupełnienie Umowy Sprzedaży lub Warunków Handlowych wymaga formy pisemnej.

13.4. Umowa zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

13.5. Dane kontaktowe Sprzedającego: 

MRKinvest s.r.o.

z siedzibą w Nezamyslova  509/2, Praha 2
REGON: 27893740
zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze C 124765

W Pradze dnia 13.08.2020